Cách sử dụng hàm IF trong Excel, có ví dụ cụ minh minh họa cụ thể

Hàm IF trong Excel là một số các hàm được sử dụng phổ biến nhất trong excel. Hàm IF có thể thực hiện kiểm tra logic và trả về một giá trị cho kết quả TRUE và giá trị khác cho kết quả FALSE nếu không đáp ứng được.

Ví dụ trên về một bài kiểm tra để vượt qua “Pass” điểm số phải trên 70: = IF (A1> 70, “Pass”, “Fail”). Nhiều điều kiện có thể được kiểm tra bằng cách lồng các hàm IF. Hàm IF có thể được kết hợp với các hàm logic như AND và OR.

Cú pháp của hàm IF

= IF (logic_test, [value_if_true], [value_if_false])

Trong đó:

logic_test – Một giá trị hoặc biểu thức logic có thể được đánh giá là TRUE hoặc FALSE.
value_if_true – [tùy chọn] Giá trị sẽ trả về khi logic_test ước lượng thành TRUE.
value_if_false – [tùy chọn] Giá trị sẽ trả về khi logic_test ước tính thành FALSE.

Cách sử dụng hàm IF

Sử dụng hàm IF để kiểm tra hoặc đánh giá các điều kiện nhất định và sau đó cho kết quả khác nhau tùy thuộc vào việc kiểm tra là TRUE hay FALSE.

Trong ví dụ trên, chúng ta muốn chỉ định Đạt tức là “Pass” hoặc Không tức là “Fail” dựa trên điểm kiểm tra. Điểm vượt qua là 70 hoặc cao hơn. Công thức trong D6, được sao chép xuống, là:

=IF(C6>=70,”Pass”,”Fail”)

Dịch: Nếu giá trị trong C6 lớn hơn hoặc bằng 70, hãy trả về “Đạt”. Nếu không, trả lại “Không đạt”.

Logic công thức này có thể được đảo ngược, nhưng trả về kết quả tương tự:

=IF(C6<70,”Fail”,”Pass”)

Dịch: Nếu giá trị trong C6 nhỏ hơn 70, trả về kết quả “Không đạt”. Ngoài ra, cho kết quả “Đạt”.

Cả hai công thức trên, đều trả về kết quả chính xác.

Hàm IF lồng nhau

Hàm IF có thể được lồng trong đó có ít nhất một hàm IF được lồng vào nhau để kiểm tra thêm các điều kiện và trả về kết quả khả dĩ hơn. Mỗi câu lệnh IF cần được “lồng” cẩn thận vào bên trong một câu lệnh khác để logic là chính xác.

Ví dụ: công thức sau đây có thể được sử dụng để gán điểm thay vì kết quả đạt / không đạt:

=IF(C6<70,”F”,IF(C6<75,”D”,IF(C6<85,”C”,IF(C6<95,”B”,”A”))))

Có thể lồng được 64 hàm if trong excel với nhau. Tuy nhiên, nói chung, bạn nên xem xét các chức năng khác, như VLOOKUP hoặc HLOOKUP cho các tình huống phức tạp hơn, bởi vì chúng có thể xử lý nhiều điều kiện hơn theo cách hợp lý hơn nhiều .

Hàm IF kết hợp với AND, OR

Hàm IF trong excel có thể được kết hợp với AND và OR. Ví dụ: để trả về “OK” khi A1 nằm trong khoảng từ 7 đến 10, bạn có thể sử dụng công thức như thế này:

=IF(AND(A1>7,A1<10),”OK”,””)

Dịch: nếu A1 lớn hơn 7 và nhỏ hơn 10, kết quả là “OK”. Nếu không, kết quả là không có gì (“”).

Kết quả là B1 + 10 khi A1 là “đỏ” hoặc “xanh”, bạn có thể sử dụng hàm OR như thế này:

=IF(OR(A1=”đỏ”,A1=”xanh”),B1+10,B1)

Dịch: nếu A1 có màu đỏ hoặc xanh, trả về B1 + 10, nếu không thì trả về B1.

Hy vọng với những ví dụ ở trên các bạn có thể hiểu được cách sử dụng hàm IF trong Excel 2003, 2007, 2010, 2013 để giải quyết công việc nhanh chóng và chính xác.