Cách dùng hàm SUMIF trong Excel

Ở bài viết trước chúng ta đã biết Hàm MID trong Excel, trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách dùng hàm SUMIF trong Excel với một số ví dụ minh họa cụ thể

Cách dùng hàm SUMIF trong Excel

Tóm lược hàm SUMIF

Hàm SUMIF trong Excel trả về tổng các ô đáp ứng một điều kiện duy nhất. Các tiêu chí có thể được áp dụng cho ngày, số và văn bản. Hàm SUMIF hỗ trợ các toán tử logic (>, <, <>, =) và các ký tự đại diện (*,?) để khớp từng phần.

Hàm SUMIF dùng để tính tổng các giá trị trong một phạm vi đáp ứng tiêu chí được cung cấp. Ta sử dụng hàm Sumif trong Excel bằng cách dùng công thức:

= SUMIF (phạm vi, tiêu chí, [sum_range])

Trong đó

  • Phạm vi – Phạm vi ô mà bạn muốn áp dụng tiêu chí.
  • Tiêu chí – Tiêu chí được sử dụng để xác định ô nào cần thêm.
  • Sum_range – Tùy chọn các ô để cộng lại với nhau.

Một số lưu ý về cách dùng hàm SUMIF

  • SUMIF chỉ hỗ trợ một điều kiện. Sử dụng hàm SUMIFS cho nhiều tiêu chí.
  • Khi sum_range bị bỏ qua thì các ô trong phạm vi sẽ được tính tổng.
  • Chuỗi văn bản trong tiêu chí phải được đặt trong dấu ngoặc kép (” “), tức là “apple”, “> 32”, “ja *”
  • Tham chiếu ô trong tiêu chí không được đặt trong dấu ngoặc kép, tức là “<” & A1
  • Các ký tự đại diện ? và * có thể được sử dụng trong tiêu chí. Dấu chấm hỏi khớp với bất kỳ ký tự nào và dấu hoa thị khớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào (không hoặc nhiều hơn).
  • Để tìm dấu hỏi hoặc dấu hoa thị, hãy sử dụng dấu ngã (~) ở phía trước dấu hỏi hoặc dấu hoa thị (tức là ~ ?, ~ *).
  • SUMIFS yêu cầu một dải ô, bạn không thể thay thế một mảng.

Sử dụng hàm SUMIF trong Excel

Sử dụng hàm SUMIF cơ bản

Dưới đây có ba ví dụ về cách dùng hàm SUMIF cơ bản nhất. Trong ví dụ đầu tiên, SUMIF được định cấu hình để tính tổng các giá trị lớn hơn 100. Ví dụ thứ hai, SUMIF trả về tổng các giá trị có màu “đỏ”. Ở ví dụ cuối cùng, SUMIF được định cấu hình để tính tổng các giá trị có trạng thái là “CA” (California).

VD: = SUMIF ( D6: D10 , “> 100” ) // các giá trị> 100
= SUMIF ( B6: B10 , “Jim” , D6: D10 ) // Red = Jim
= SUMIF ( C6: C10 , “ca” , D6: D10 ) // Trạng thái = CA

Lưu ý rằng dấu (=) không được yêu cầu khi xây dựng tiêu chí “bằng với”. Hàm SUMIF sẽ không phân biệt chữ hoa chữ thường. Bạn có thể tính tổng các giá trị trong đó đại diện là Jim bằng cách sử dụng “jim” hoặc “Jim”.

Dùng hàm SUMIF thể hiện tiêu chí trong một ô khác

Một giá trị từ một ô khác có thể được đưa vào tiêu chí bằng cách sử dụng phép nối . Trong ví dụ dưới đây, SUMIF sẽ trả về tổng của tất cả doanh số bán hàng trên giá trị trong G4. Lưu ý toán tử lớn hơn (>) nếu là dạng text phải được đặt trong dấu ngoặc kép. Công thức là:

= SUMIF ( D5: D9 , “>” & G4 ) // tổng nếu lớn hơn G4

Thể hiện tiêu chí không bằng

Cách để hiển thị sự “không bằng” là ta dùng hàm SUMIF với ” <> tiêu chí ” bao quanh bởi dấu ngoặc kép.

VD: = SUMIF ( B5: B9 , “<> red” , C5: C9 ) // không bằng “red”
= SUMIF ( B5: B9 , “<> blue” , C5: C9 ) // không bằng “blue”
= SUMIF ( B5: B9 , “<>” & E7 , C5: C9 ) // không bằng E7

Sử dụng SUMIF dựa trên các ô trống

SUMIF có thể tính tổng dựa trên các ô trống hoặc không trống. Trong ví dụ bên dưới, SUMIF được sử dụng để tính tổng số tiền trong cột C tùy thuộc vào việc cột D chứa “x” hay không:

= SUMIF ( D5: D9 , “” , C5: C9 ) // trống
= SUMIF ( D5: D9 , “<>” , C5: C9 ) // không trống

Dùng hàm SUMIF với ngày

Cách tốt nhất để dùng hàm SUMIF với ngày là tham chiếu đến ngày hợp lệ trong một ô khác hoặc sử dụng hàm DATE. Ví dụ dưới đây cho thấy cả hai phương pháp:

VD = SUMIF ( B5: B9 , “<” & DATE ( 2019 , 3 , 1 ), C5: C9 )
= SUMIF ( B5: B9 , “> =” & DATE ( 2019 , 4 , 1 ), C5: C9 )
= SUMIF ( B5: B9 , “>” & E9 , C5: C9 )

Lưu ý rằng chúng ta phải nối một toán tử với ngày trong E9. Nếu muốn sử dụng tiêu chí ngày nâng cao hơn (nghĩa là tất cả các ngày trong một tháng nhất định hoặc tất cả các ngày giữa hai ngày). Bạn sẽ phải chuyển sang hàm SUMIFS để xử lý nhiều tiêu chí.

Ký tự đại diện

Hàm SUMIF hỗ trợ các ký tự đại diện , như trong ví dụ dưới đây:

VD: = SUMIF ( B5: B9 , “mi ” , C5: C9 ) // bắt đầu bằng “mi”
= SUMIF ( B5: B9 , “ ota” , C5: C9 ) // kết thúc bằng “ota”
= SUMIF ( B5 : B9 , “????” , C5: C9 ) // chứa 4 ký tự

Trên đây là cách dùng hàm SUMIF trong Excel với những ví dụ cụ thể và đơn giản nhất để bạn có thể nắm chắc về hàm này. Nếu bạn có ý kiến đóng góp cho bài viết hãy bình luận xuống phía dưới. Xin chân thành cảm ơn!

Nội dung bài viết