Cách sử dụng hàm đếm có điều kiện

Bài viết này sẽ hướng dẫn các ban sử dụng hàm đếm có điều kiện COUNTIF trong Excel được dùng để đếm các ô với điều kiện bạn chỉ định.

Excel cung cấp một số chức năng nhằm mục đích đếm các loại ô khác nhau, chẳng hạn như khoảng trắng hoặc không trống, với các giá trị số, ngày hoặc văn bản, có chứa các từ hoặc ký tự cụ thể, …

Trong bài viết này sẽ tập trung vào hàm COUNTIF của Excel được dùng để đếm các ô với điều kiện bạn chỉ định. Đầu tiên, tôi sẽ trình bày ngắn gọn về cú pháp và cách sử dụng chung, sau đó cung cấp một số ví dụ khi sử dụng hàm này.

Cú pháp và cách sử dụng hàm đếm có điều kiện trong Excel

Hàm COUNTIF của Excel được sử dụng để đếm các ô trong một phạm vi được chỉ định đáp ứng một tiêu chí hoặc điều kiện nhất định.

Ví dụ: Bạn có thể viết công thức COUNTIF để tìm hiểu có bao nhiêu ô trong trang tính của bạn chứa một số lớn hơn hoặc nhỏ hơn số bạn chỉ định. Một cách sử dụng khác của COUNTIF trong Excel là để đếm các ô có một từ cụ thể hoặc bắt đầu bằng một chữ cái cụ thể.


COUNTIF (range,criteria)

Ví dụ về hàm COUNTIF trong Excel

Như bạn đã thấy, cú pháp của hàm COUNTIF rất đơn giản. Tuy nhiên, nó cho phép nhiều biến thể có thể có của tiêu chí, bao gồm các ký tự đại diện, giá trị của các ô khác và thậm chí các hàm Excel khác.

Sự đa dạng này làm cho hàm COUNTIF thực sự mạnh mẽ và phù hợp với nhiều tác vụ, như bạn sẽ thấy trong các ví dụ sau.

Tìm kiếm số lượng tên hàng Chủ Nhật trong bảng

Chúng ta có công thức là =COUNTIF(B2:B8,”chủ nhật”) rồi nhấn Enter để thực hiện hàm.

Tìm kiếm số lượng tên hàng không phải Thứ 5 trong bảng

Chúng ta sử dụng điều kiện tên hàng không phải là Thứ 5 với công thức =COUNTIF(B2:B8,”<>Thứ 5″). Kết quả sẽ ra 6 thứ không có tên Thứ 5 trong bảng dữ liệu.

Tìm số thứ có số lượng bán >= 200 cây

Điều kiện sử dụng với nội dung là “>=2000” tại cột số lượng với công thức hàm là =COUNTIF(C1:C8,”>=200″) và nhấn Enter.

Kết quả sẽ ra 6 mặt hàng với số lượng >= 200 cây.

Sử dụng hàm COUNTIF của Excel có ngày

Nếu bạn muốn đếm các ô có ngày lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng ngày bạn chỉ định hoặc ngày trong một ô khác, bạn tiến hành theo cách đã quen thuộc bằng cách sử dụng các công thức tương tự như trên. Tất cả các công thức trên làm việc cho ngày cũng như cho số.

Ví dụ đếm ngày bằng với ngày đã chỉ định
= COUNTIF (B2: B7, “6/1/2015”) – Đếm số lượng ô trong phạm vi B2: B7 vào ngày 1 tháng 6 năm 2015.

Excel COUNTIF với nhiều tiêu chí

Trong thực tế, hàm COUNTIF của Excel không được thiết kế chính xác để đếm các ô có nhiều tiêu chí. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ sử dụng đối tác số nhiều của nó, hàm COUNTIFS để đếm các ô khớp với hai hoặc nhiều tiêu chí. Tuy vậy, một số tác vụ có thể được giải quyết bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều hàm COUNTIF trong một công thức.

COUNTIF – COUNTIF để đếm số trong phạm vi

Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của hàm COUNTIF của Excel với 2 tiêu chí là đếm số trong một phạm vi cụ thể, tức là nhỏ hơn X nhưng lớn hơn Y.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng công thức sau để đếm các ô trong phạm vi B2: B9 trong đó a giá trị lớn hơn 200 và nhỏ hơn hoặc bằng 235.
=COUNTIF(C2:C8,”>200″)-COUNTIF(C2:C8,”>=235″)

COUNTIF + COUNTIF để đếm các ô có nhiều tiêu chí OR

Trong các trường hợp khi bạn muốn nhận một số mục khác nhau trong một phạm vi, hãy thêm 2 hoặc nhiều hàm COUNTIF cùng nhau.

Giả sử, bạn có một danh sách mua sắm và bạn muốn tìm hiểu có bao nhiêu nước ngọt được bao gồm.

Để hoàn thành nó, hãy sử dụng một công thức tương tự như sau:
=COUNTIF(B2:B13,”Lemonade”)+COUNTIF(B2:B13,”*juice”)

Về bản chất, các công thức COUNTIF giống hệt nhau trong tất cả các phiên bản Excel. Vì thế các bạn có thể sử dụng hàm đếm có điều kiện giống nhau trong mọi phiên bản Excel.

>> Xem thêm: Cách sử dụng hàm IF trong Excel

Nội dung bài viết