Cách sử dụng hàm INT trong Excel

Khi bạn thực hiện một công việc mà kết quả quả bạn có chứa số thập phân và bạn chỉ muốn lấy phần nguyên. Hàm INT trong Excel chính là giải pháp thuận tiện và nhanh nhất cho bạn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng hàm INT.

Tổng quan về hàm INT trong Excel

Hàm INT trong excel được sử dụng khi bạn muốn lấy phần nguyên của một số. Khi nhập câu lệnh giá trị nó trả về là một số nguyên.

Câu lệnh của hàm INT trong Microsoft Excel là:

= INT (Number)

Number – Số mà bạn muốn lấy giá trị nguyên

>> Xem thêm: Cách sử dụng hàm đếm có điều kiện

Ví dụ về hàm INT

Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng hàm INT trong Excel.

Ví dụ 1 – Lấy phần nguyên từ số dương

Khi bạn sử dụng hàm INT với số nguyên dương, nó sẽ loại bỏ phần thập phân và cung cấp cho bạn phần nguyên của số.

Trong ví dụ trên, nó trả về 4 khi hàm làm tròn giá trị trong ô A2.

Ví dụ 2 – Lấy phần nguyên từ số âm

Khi bạn sử dụng hàm INT với số âm, nó sẽ làm tròn số. Điều này có nghĩa là bạn nhận được số thấp hơn số đã cho.

Trong ví dụ trên, kết quả là -5, bé hơn -4,89.

Vì vậy, thay vì cung cấp cho bạn phần nguyên (như đã làm trong ví dụ 1), nó cung cấp cho bạn số là số nguyên và bé hơn số đã cho.

Ví dụ 3 – Lấy tuổi bằng ngày sinh

Bạn có thể sử dụng chức năng INT để lấy tuổi của một người bằng cách sử dụng ngày sinh của họ .

Để làm điều này, bạn cần sử dụng nó cùng với các chức năng TODAY and YEARFRAC.

Giả sử ngày sinh là 14 tháng 5 năm 1988, sau đó bạn có thể sử dụng công thức dưới đây để tính tuổi trong Excel:

= INT (YEARFRAC (A2, TODAY ()))

Công thức YEARFRAC lấy ngày sinh và ngày hiện tại (được đưa ra bởi hàm TODAY) và trả về tuổi theo năm. Nó có số nguyên cũng như phần phân số.

Sau đó, hàm INT chỉ trả về phần nguyên từ nó.