Hàm làm tròn số trong excel

Việc sử dụng hàm làm tròn số trong excel sẽ dễ dàng hơn thực hiện việc làm tròn một cách thủ công cho một vài giá trị, nhưng thực hiện nó cho hàng trăm giá trị như vậy có thể trở nên tẻ nhạt và rất dễ bị lỗi.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng các hàm MROUND, CEILING và FLOOR để thực hiện kiểu làm tròn này trong Excel.

>> Xem thêm: Cách thêm dấu cộng trước một số trong Excel

Hàm làm tròn đến số nguyên gần nhất trong Excel

Lấy ví dụ về quản lý dự án, giả sử bạn có một bộ dữ liệu như dưới đây, nơi bạn muốn nhanh chóng tìm ra số lượng tài nguyên cần thiết cho các dự án khác nhau mà bạn đang quản lý.

Lưu ý rằng cột ‘FTE Needed’ có các giá trị theo số thập phân (được tính bằng cách chia ‘Thời gian ước tính’ với ‘Thời lượng’).

Trong trường hợp này, bạn có thể cần phải chuyển đổi các giá trị này thành số nguyên tiếp theo. Đây là công thức sẽ làm điều này cho bạn:

=ROUNDUP(D2,0)

Công thức ROUNDUP có hai đối số – số được làm tròn và số thập phân để làm tròn nó.

Vì trong trường hợp này, chúng ta đang tìm kiếm số nguyên nên sử dụng 0 làm đối số thứ hai.

Trong trường hợp bạn muốn làm tròn đến số nguyên thấp hơn, bạn có thể sử dụng công thức ROUNDDOWN như dưới đây:

=ROUNDDOWN(D2,0)

Hàm làm tròn số đến bội số gần nhất 0,5 trong Excel

Bây giờ giả sử bạn có cùng bộ dữ liệu như được hiển thị ở trên, nhưng bây giờ bạn có thể chỉ định tài nguyên 0,5 cho một dự án.

Trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ muốn làm tròn một số có phần thập phân:

  • Ít hơn 0,5 đến 0,5
  • Hơn 0,5 đến 1

Công thức sau đây có thể được sử dụng để làm điều này:

=CEILING.MATH(D2,0.5)

Hàm CEILING.MATH lấy số và làm tròn nó lên bội số đã chỉ định mà bạn muốn làm tròn.

Trong ví dụ, vì giá trị quan trọng là 0,5, 6,71 trở thành 7,0 và 7,29 trở thành 7,5.

Lưu ý rằng Excel cũng có chức năng CEILING hoạt động theo cách tương tự. Nó đã được giữ cho mục đích tương thích ngược.

Hàm làm tròn số bội số gần nhất của 5 trong Excel

Để làm tròn đến 5 gần nhất trong Excel, bạn có thể sử dụng hàm MROUND.

Giả sử bạn có một bộ dữ liệu như được hiển thị bên dưới nơi bạn muốn làm tròn số giờ ước tính đến 5 giờ gần nhất.

Điều này có nghĩa là 161 sẽ trở thành 160 và 163 sẽ trở thành 165.

Dưới đây là công thức sẽ làm điều này:

=MROUND(B2,5)

Hàm MROUND có hai đối số. Đối số đầu tiên là số mà bạn muốn làm tròn và đối số thứ hai là bội số mà nó sẽ làm tròn.

Trong trường hợp này, vì chúng ta muốn làm tròn đến 5 gần nhất, tôi đã sử dụng 5 làm đối số thứ hai.

Hãy nhớ rằng điều này không nhất thiết phải làm tròn đến số cao hơn hoặc thấp hơn. Kết quả sẽ phụ thuộc vào giá trị. Trong ví dụ này, nếu phần thập phân trong giá trị nhỏ hơn 2,5, nó trở thành 0 và nếu nó lớn hơn hoặc bằng 2,5, thì nó trở thành 5.

Làm tròn lên bội số gần nhất của 5

Trong ví dụ trên, hàm MROUND sẽ làm tròn đến 5 gần nhất dựa trên giá trị. Đây có thể là một vòng lên hoặc một vòng xuống.

Nhưng nếu bạn chỉ muốn làm tròn đến 5 gần nhất. Bạn có thể sử dụng hàm CEILING.MATH.

=CEILING.MATH(B2,5)

Làm tròn xuống bội số gần nhất của 5

Để làm tròn đến 5 gần nhất, bạn có thể sử dụng chức năng FLOOR.MATH dưới đây:

=FLOOR.MATH(B2,5)

Hàm làm tròn đến bội số gần nhất của 10 trong Excel

Lấy ví dụ tương tự, nếu bạn muốn làm tròn số giờ đến 10 gần nhất, bạn có thể sử dụng hàm MROUND.

=MROUND(B2,10)

Trong trường hợp này, vì chúng tôi muốn làm tròn đến 10 gần nhất, tôi đã sử dụng 10 làm đối số thứ hai.

Hãy nhớ rằng điều này không nhất thiết phải làm tròn đến số cao hơn hoặc thấp hơn. Kết quả sẽ phụ thuộc vào giá trị. Trong ví dụ này, nếu phần thập phân trong giá trị nhỏ hơn 5, nó trở thành 0 và nếu nó lớn hơn hoặc bằng 5, thì nó trở thành 10.

Trong trường hợp bạn chỉ muốn làm tròn lên hoặc làm tròn xuống đến 10 gần nhất, hãy sử dụng các hàm CEILING.MATH hoặc FLOOR.MATH.

Làm tròn lên bội số gần nhất của 10

=CEILING.MATH(B2,10)
=ROUNDUP(B2,-1)

Cả hai công thức này sẽ cho kết quả như nhau.

Làm tròn xuống bội số gần nhất của 10

=FLOOR.MATH(B2,10)
=ROUNDDOWN (B2,-1)

Trong trường hợp bạn đang tự hỏi sự khác biệt giữa các chức năng MROUND và CEILING / FLOOR, đây là so sánh kết quả.

Hy vọng bạn tìm thấy các hàm làm tròn số trong excel trong bài viết này hữu ích.