Hàm MID trong Excel. Một số ví dụ về hàm MID

Hàm MID trong Excel hoạt động theo cách tương tự như các hàm RIGHT và LEFT. Tất cả tùy thuộc vào phần nào của văn bản muốn trích xuất. Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn về hàm MID và một số ví dụ về nó.

Hàm MID trong Excel

Hàm MID có thể được sử dụng để trích xuất một số ký tự được chỉ định từ một chuỗi.

Một số chú ý về hàm MID trong Excel

  • MID trả về chuỗi con từ một chuỗi. Nó sẽ trả về lỗi nếu số bắt đầu ít hơn 1 hoặc lố lượng ký tự là một số âm.
  • Không gian được tính là ký tự. Để loại bỏ không gian thừa, sử dụng chức năng TRIM.
  • Nếu số bắt đầu lớn hơn độ dài của văn bản, thì MID sẽ trả về văn bản trống.
  • Hàm MID có thể được sử dụng làm hàm bảng tính và là hàm VBA.
  • Nếu người dùng không chỉ định tham số cuối cùng, nó sẽ lấy 0 làm mặc định.

Công thức:

=MID(text, start_num, num_chars)

Đối số đầu vào

  • text – văn bản mà bạn muốn trích xuất chuỗi.
  • start_num – vị trí bắt đầu trong đối số văn bản, từ đó quá trình trích xuất sẽ bắt đầu.
  • num_chars – tổng số ký tự mà bạn muốn trích xuất.

Ví dụ về hàm MID

Hàm MID trong Excel rất đơn giản và dễ sử dụng. Hãy hiểu hoạt động của hàm MID trong Excel bằng một số ví dụ về công thức MID.

Ví dụ 1 – Trong ví dụ về Công thức MID trong Excel này, chúng tôi sẽ trích xuất chuỗi con từ chuỗi văn bản đã cho bằng cách sử dụng công thức MID.

Từ trích xuất bảng trên, các ký tự từ ký tự thứ 4 trích xuất 6 ký tự.

Vì vậy, kết quả sẽ là:

Ví dụ 2 – Sử dụng chức năng MID, chúng ta có thể trích xuất Tên và Họ. Nhìn vào ví dụ dưới đây, nơi chúng tôi có tên đầy đủ từ A2 đến A15.

Từ bảng trên trích xuất tên đầu tiên cho tất cả các tên.

Kết quả là:

Ví dụ 3 – Dưới đây là danh sách số hiệu chuyến bay và chúng ta cần phải trích xuất các ký tự bắt đầu từ Y cho đến khi bạn tìm thấy “ – “.

Nhìn vào ví dụ trên, nơi các chữ in đậm chúng ta cần trích xuất. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách sử dụng MID cùng với các hàm SEARCH hoặc FIND. Một điều là tất cả các chữ in đậm đang bắt đầu bằng Y và nó có tổng cộng 6 ký tự.

Và đây là kết quả

>>Xem thêm: Hàm làm tròn số trong excel