Công thức tính diện tích mặt cầu, Thể tích hình cầu

Công thức tính diện tích mặt cầu và công thức tính thể tích hình cầu hay còn gọi là thể tích khối cầu chúng ta đã đều được hoặc qua từ thời phổ thông, nhưng do lâu không sử dụng đến mà chúng ta quên mất hoặc nhớ không chính xác.

Xem thêm Công thức tính diện tích tam giác.

Mặt cầu là tập hợp quỹ tích các điểm cách một điểm (chính là tâm hình cầu) với một khoảng cách không đổi (chính là bán kình khối cầu) trong không gian ba chiều.

1. Công thức tính diện tích mặt cầu

Diện tích mặt cầu bằng bốn lần hằng số Pi nhân với bình phương bán kính của hình cầu.

Trong đó:

  • S: là diện tích mặt cầu
  • π: là hằng số Pi = 3,14
  • R: bán hình hình cầu

2. Công thức tính thể tích hình cầu

Thể tích hình cầu hay còn được gọi là thể tích khối cầu ba phần tư của Pi nhân với lập phương bán kính hình cầu.

Trong đó:

  • V: là thể tích hình cầu
  • π: là hằng số Pi = 3,14
  • R: bán hình khối cầu

Trên đây là trình bày về công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu, khối cầu. Hy vọng nó hữu ích tới bạn.

Xem thêm Công thức tính diện tích hình tròn và cách tính chu vi hình tròn.