Công thức tính diện tích hình thoi, cách tính chu vi hình thoi

Trước khi xem công thức tính diện tích hình thoicông thức tính chu vi hình thoi ta cần phải xác định đó có phải là hình thoi hay không đế áp dụng công thức cho chính xác.

Hình thoi là gì?

Hình thoi chính là hình bình hành có các cạnh bằng nhau. Do vậy hình thoi sẽ có các tính chất sau: hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm và vuông góc với nhau đồng thời là đường phân giác của góc đó, hai góc đối diện bằng nhau và khác 90 độ, và hình thoi có tính chất đầy đủ cảu hình bình hành.

Công thức tính diện tích hình thoi

Công thức tính diện tích của hình thoi bằng tích của hai đường chéo chia hai.

Trong đó:

  • S: diện tích hình thoi
  • d1, d2: là hai đường chéo hình thoi

Công thức tính chu vi hình thoi

Chu vi hình thoi bằng tổng bốn cạnh cộng lại nhưng do hình thoi có các cạnh bằng nhau, do vậy công thức tính chu vi hình thoi sẽ là một cạnh nhân với bốn.

Trong đó:

  • P: là chu vi hình thoi
  • a: là cạnh của hình thoi

Vì hình thoi là một dạng đặc biệt của hình bình hành, có đầy đủ tính chất của hình bình hanh do vậy ta có thể áp dụng công thức tính diện tích hình bình hành và chu vi hình bình hành cho cách tính diện tích hình thoi và cách tính chu vi hình thoi.